Vedtægter

VEDTÆGTER FOR VIBORG LYSTFISKERFORENING

Foreningens navn er: VIBORG LYSTFISKERFORENING


§ 1. Formål:

Foreningens formål er at skabe bedst mulige betingelser for lystfiskeri i vande hvor foreningens medlemmer har adgang til at fiske, bl.a. ved pleje og ophjælpning af fiskebestanden, samt i alle forhold at søge lystfiskeriet og medlemmernes interesser tilgodeset.

Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune.


§ 2. Medlemskab:

1: Enhver person bosat i Viborg eller foreningsvandets nærmeste opland kan altid optages som medlem, såfremt pågældende ikke har været antruffet i eller dømt for ulovligt/uberettiget fiskeri.

2: Bestyrelsen er bemyndiget til, når den skønner det nødvendige fiskevand tilstede, at åbne for tilgang af medlemmer udover de ovenfor nævnte, samt at aftale medfiskeret til dele af vort fiskevand med andre foreninger og fastsætte prisen herfor.

3: Bestyrelsen kan dog, når den skønner det nødvendigt, lukke for tilgang af nye medlemmer.

4: Enhver lodsejerklage over et medlem skal nøje undersøges og kan evt. medføre, at medlemmet udelukkes af foreningen. Ligeledes kan et medlem, der på anden vis modarbejder foreningens interesser eller overtræder dens vedtægter, fortabe sin medlemsret.

5: Eksklusion af et medlem kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10 medlemmer. Forslag om et medlems eksklusion skal behandles på førstkommende generalforsamling. Afgørelsen træffes ved skriftlig afstemning og kræver simpelt flertal.

6: Bestyrelsen kan dog, indtil en generalforsamlings afgørelse foreligger, nægte optagelse af nye medlemmer og udelukke allerede optagne, når vægtige grunde taler herfor.


§ 3. Regler for fiskeri:

1: Fiskeri i fiskevande, hvor foreningen lejer fiskeretten, kræver gyldigt fiskekort og indløst obligatorisk fisketegn i henhold til gældende lov.

2: Fiskeri må kun foregå med stang og snøre og med krebsebrikker. Anvendelse af enhver form for selvfiskende redskaber, såsom krogliner, ruser, o.l., er forbudt. Fiskeri med rogn er forbudt. Fiskeri med levende eller døde agnfisk må kun ske med agnfisk fra samme vand, hvori der fiskes.

3: De i foreningens fiskevande gældende mindstemål, fredningstider og særfredninger skal til enhver tid overholdes. Nedfaldsfisk er totalfredet. Medlemskortet giver ret til kontrol af andre fiskendes kort og fangst, men også pligt til at anmelde/meddele overtrædelse af gældende fiskerilove og foreningens vedtægter.

4: Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede og fastsætte prisen på fiskekort til foreningens fiskevande eller dele deraf til ikke-medlemmer. Medlemmer kan købe gæstekort, der giver ikke-medlemmer ret til fiskeri i dele af foreningens fiskevande - dog kun i følge med pågældende medlem, som er ansvarlig for, at gæsten overholder foreningens vedtægter.


§ 4. Kontingent.

1: Kontingenter fastsættes på den årlige generalforsamling.

2: Kontingentet forfalder d. 1. februar og giver medlemskab indtil d. 1.februar det følgende år. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest d. 15. februar betragtes pågældende som udmeldt.

3: Børn af familien under 18 år må, under ledsagelse og ansvar af seniormedlemmet, fiske gratis i foreningens fiskevande.

4: Familiemedlemskab kan tegnes for forælder/forældre sammen med børn under 18 år. Samtlige familiemedlemmers navne og fødselsdatoer skal oplyses ved indmeldelse/betaling.

5:Ægtefælle eller samlever til et medlem af Viborg Lystfiskerforening fisker gratis ifølge med det VLF-medlem man er gift eller bor sammen med.

6:.Et passivt medlemskab af Viborg Lystfiskerforening kan erhverves i fald et medlem pga. helbredsmæssige årsager, alder el. lignende ikke er i stand til aktivt at lystfiske, men stadig ønsker at deltage i foreningens arrangementer . Bestyrelsen tager stilling i hvert enkelt tilfælde.

7. Der betales fuldt kontingent for det kalenderår, hvori indmeldelsen sker. Ved indmeldelse efter 16. august kan bestyrelsen nedsætte kontingentet for resten af året.

8. Et ungdomsmedlemskab tegnes for medlemmer fra det fyldte 18. til det fyldte 25. år.

9: Et juniormedlemskab tegnes for medlemmer fra det fyldte 10. år til og med det fyldte 17. år. Et juniormedlemskab giver ret til deltagelse i generalforsamlingen, men uden stemmeret. Et juniormedlemskab giver adgang til alle foreningens arrangementer og aktiviteter.

10. Bestyrelsen kan tildele kontingentfri æresmedlemskaber for særlig lang og stor indsats for foreningen. Generalforsamlingen kan til enhver tid tilbagekalde tildelte æresmedlemskaber.


§ 5. Udvalgene i Viborg Lystfiskerforening.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg. Udvalgene er underlagt Viborg Lystfiskerforenings vedtægter. Mindst et af udvalgsmedlemmerne udpeges af bestyrelsen.


§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

1: Formanden er på valg hvert år, og de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og afgår på skift med halvdelen hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

2: Generalforsamlingen vælger for en 2-årig periode 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert år. Endvidere vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.

3: Et medlem kan kun vælges, såfremt vedkommende er tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt har tilkendegivet at ville modtage valg. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afstemninger er skriftlige, såfremt blot èt medlem forlanger det.

4: Et forbundsråds- eller forbundsbestyrelsesmedlem, der er indstillet af Viborg Lystfiskerforening, er associeret medlem af bestyrelsen.

5: Foreningen tegnes af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening, eller af næstformand og kasserer i forening.


§ 7. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

1: Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage forud ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til de korrekt registrerede medlemmer. Indvarslingen skal indeholde dagsorden, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

2: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

3: Bestyrelsen kan - efter de i § 7 stk.1 gældende regler - indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Ligeledes kan 25 medlemmer efter samme regler skriftligt forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. §


8 Regnskabsåret er fra d. 1. januar til d. 31.december.

Regnskabet afleveres til revisorerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling og skal være revideret inden denne. Regnskabet skal fremlægges for og godkendes af generalforsamlingen.


§ 9. Ændring af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen og vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer.


§ 10. Foreningens opløsning kan kun vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst èn og højst to måneders mellemrum. Vedtagelse kræver 3/4 af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver lignende, almennyttige aktiviteter i Viborg Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere beslutning. **************************************************** Vedtaget på den stiftende generalforsamling d.6/3- 1940, og revideret på ordinære generalforsamlinger 27/11-1962, 22/11-1978, 27/11-1980, 18/11- 1981, 21/11- 1985, 16/11- 1988, 21/11- 1991, 12/11-1992, 13/11-1993, 12/11- 1994 og 13/11-1999, 11/11-2000, 3/11-2001, 13/11-2003, 18/11-2004, 17/11- 2005, 17/1-2013, 15/1-2015, 20/10-2015, 2/2- 2016, 22/1-2018, 16/5-2023
© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator