Referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2024

12. juni 2024

Referat fra VSF bestyrelsesmøde Mandag den 10. juni 2024 kl. 19.00

Afbud fra Morten, Søren og Vagn


1. Godkendelse af dagsorden.


2. Godkendelse af referat.


3. Næste møde ? Mad ?

Onsdag den 14. august, Jens tager mad med.


4. Meddelelser/orientering

Ålestrup-konkurrence

Viborg-medlemmer kan deltage i Ålestrupkonkurrencen i august. Til gengæld åbner VLF for fiskeri også på vores stykker.


Udsætning af ørreder

Der er udsat ca 1000 ørreder i Nørresø. Fiskene stammer fra klækkeriet ved Bjerringbro, og er altså Gudenå-fisk.


Havtur

Peder Toppenberg inviterer på havtur den 17. eller 18. september


Skravad bæk.

Vi opfordrer kommunen til i projektet at medtage tre permanente sandfang, hhv. ved Skivevej, ved overkørslen til Navndrupvej 20 og ved det nye sandfang på Lund bæk. Jørgen skriver.


Vorgod å.

Betalingen er skævt fordelt mellem de deltagende klubber.

Vi foreslår at man går over til at fordele regningen efter antal medlemmer og afstand til åen. Jørgen skriver til formanden.


5. Økonomi, medlemstal

Vi er lige nu 293 medlemmer, hvilket er lidt flere end på samme tid sidste år.

Vi har talt om at prøve at lave noget for foreningens unge medlemmer – det prøver Jørgen at sætte i scene i løbet af sommeren.


6. Slusen ved Virksund og gennemførelse af vandmiljøplan

Forsøgsordningen med åbning af gennemsejlingslusen i dagtimerne videreføres. Kommunen er indstillet på at finde en løsning, så sejlslusen er åben på nogenlunde samme måde som afstrømningsslusen – altså hele døgnet og hele året, med mindre der er truende højvande.

Arbejdet med forslag til gennemførelse af kystvandrådets anbefalinger skrider godt fremad i Hjarbækgruppen.


7. Limfjordsbekendtgørelsen – vedhæftet

Der er møde med garnfiskerne den 1. juli for at undersøge, om der kan opnås enighed på yderligere punkter. Umiddelbart derefter skal vores forslag indsendes til ministeriet.


8. Kommunens projekter ved Skals å, Fiskbæk å og Kvosted bæk

Vi har ingen kommentarer til to projekter ved Skals å.

Foreningen har afgivet svar vedrørende nogle små grusprojekter ved Nybro på Fiskbæk å og i Kvosted bæk.


9. Bådene, herunder sø-fiskedag

Bådene virker ok for øjeblikket. Vi skal muligvis have reduceret antallet af både på Viborgsøerne fra 3 til 2.

Igen problemer med presenningen på båden ved Dollerup. Der skal findes en løsning.

Vi overvejer fortsat en søfiskedag i sommer.


10. OBK

Kører stille og roligt – måske lidt for stille.

Turen til Gjerrild aflyst på grund af problemer med at leje huset ved Gjerrild.


11 Evt.

Henrik bevilliget 500 kr til præmier til KÅS konkurrencen.


12. juni 2024 JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator